उद्विकासः

उद्विकासः चार्ल्स् डार्विना १८५९ तमे वर्षे अभिधत्तम् सिद्धान्तम् अस्ति। उद्विकाससिद्धान्तम् जिवजातीनाम् उद्भवम् व्याख्याति। एतदेव आधूनिकजीवशास्त्रस्य मूलभूतम् अस्ति।

निरूपणानिEdit

जीवजातिःEdit

एकस्याम् जीवजातौ समानजीविनः वर्तन्ते। ==

सम्बद्धाः लेखाःEdit