प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

१६ जुलाई

दिनाङ्क
(जुलाई १६ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३० ३१  

१६ जुलाई-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकसप्तनवतितमं (१९७) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकाष्टानवतितमं (१९८) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १६८ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१६_जुलाई&oldid=402762" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः