प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

१ जून

दिनाङ्क
(जून १ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३०  

१ जून-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकद्विपञ्चाशत्तमं (१५२) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकत्रयःपञ्चाशत्तमं (१५३) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २१३ दिनानि अवशिष्टानि ।

अन्तर्विषयाः

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१_जून&oldid=402810" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः