धर्मशाला, हिमाचलप्रदेशः


भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति हिमाचलप्रदेशः । अत्रत्यं किञ्चन मण्डलम् अस्ति काङ्ग्रामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति धर्मशाला ।


बाह्यसम्पर्कतन्तुसंपादित करें