नरसिंहगुप्तः बालादित्यः

(नरसिंहगुप्तः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

नरसिंहगुप्तः गुप्तराज्यस्य नृपतिः आसीत्। सः पुरुगुप्तस्य पुत्रः आसित्। सः कन्याकुब्जराजेन यशोवर्मणा सह हूणान् विजितवान्। तस्य मुद्रिका नलन्दायाम् उपलब्धा। तस्य राज्ञ्याः नाम श्रीमित्रदेवी। तस्य पुत्रः कुमारगुप्तःIII आसीत्।