{{जैनतीर्थङ्करक्रमः|शीर्षकम्= |पूर्वतनः= |अग्रिमः= }}

उदाहरणम्सम्पाद्यताम्

{{जैनतीर्थङ्करक्रमः|शीर्षकम्=[[जैनतीर्थङ्कराः]] |पूर्वतनः=[[विमलनाथः]] |अग्रिमः=[[धर्मनाथः]]}}

परिणामःसम्पाद्यताम्

जैनतीर्थङ्कराः
Orange animated left arrow.gif पूर्वतनः
विमलनाथः
जैनतीर्थङ्करक्रमः अग्रिमः
धर्मनाथः
Orange animated right arrow.gif