एतत् फलकं सदैव "वर्गः" नामस्थाने प्रयुक्तं भवेत्।
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
Not to be confused with Template:Redirect category.

For the Wikipedia policy on redirecting categories, see Wikipedia:Categories for discussion#Redirecting categories.

Instructionsसंपादित करें

Example: To redirect from Category:Authors to Category:Writers, simply add the following to Category:Authors:

{{Category redirect|Writers}}

Do not substitute this template.

This template adds category pages to Category:Wikipedia soft redirected categories.

Exceptionsसंपादित करें

See alsoसंपादित करें

निर्देशःसंपादित करें

यदि वर्गः:पश्चिमबङ्गराज्यम् इत्येनं वर्गः:पश्चिमवङ्गराज्यम् इत्यत्र प्रेषितुम् इच्छति, तर्हि केवलं वर्गः:पश्चिमबङ्गराज्यम् इत्यत्र फलकमिदं योजयतु।

{{वर्गानुप्रेषणम्|पश्चिमवङ्गराज्यम्}}

कृपया फलकेऽस्मिन् subst: (अपूर्णलेखानाम्) उपयोगः मास्तु।