कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति बीदरलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति भाल्कीविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटकस्य विधानसभाक्षेत्रेषु ५१तमम् अस्ति एतत् क्षेत्रम् । भाल्कीविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या अपि बीदरमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या अपि बीदरलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति ।

अधिकविवरणार्थं भाल्की इति पृष्ठं पश्यन्तु ।