२३ मई

दिनाङ्क
(मई २३ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१  

२३ मई-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकत्रयश्चत्वारिंशत्तमं (१४३) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकचतुश्चत्वारिंशत्तमं (१४४) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २२२ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२३_मई&oldid=403080" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः