१ मार्च

दिनाङ्क
(मार्च १ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१ मार्च-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य षष्टितमं (६०) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकषष्टितमं (६१) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय ३०५ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१_मार्च&oldid=403112" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः