प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

मोगा (पञ्जाबराज्यम्)

(मोगा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भारतदेशे पञ्जाबराज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति मोगामण्डलम्। अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति मोगानगरम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मोगा_(पञ्जाबराज्यम्)&oldid=370742" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः