रुद्रटः

(रुद्रट इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


ऱुद्रटः (Rudrata) एकः संस्कृतकविः वर्तते । एतस्य शतानन्दः इत्यपि नामान्तरम् ।एतस्य पितुः नाम वामुकभट्टः इति । एषः सामवेदस्य पाठकः आसीत् । एतस्य मूलं स्थानं काश्मीरः आसीत् इति ऊहः क्रियते नामसाम्येन । रुद्रटः भामह-दण्डिनोरपेक्षया अधिकान् अलङ्कारान् प्रदर्शितवान् । एतेन काव्यालङ्कारः इति ग्रन्थः लिखितः ।

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसंपादित करें

  • A History of Chess, Murray
  • Edwin Gerrow, Sanskrit poetics in History of Indian Literature
  • S. K. De, History of Sanskrit Poetics
  • P. V. Kane, History of Sanskrit Poetics
  • Kavalankara of Rudrata, Sanskrit text

]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रुद्रटः&oldid=438457" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्