लिपिः वर्णानां लेखनं लिपिः भवति । नाम अक्षराणि लेखितुं यः विन्यासः उपयुज्यते सा लिपिः । अस्याः लिपी इत्यपि कथयन्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=लिपयः&oldid=368175" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः