एतस्मिन् वर्गे येषु पृष्ठेषु भाषानुबन्धः योजनीयः तानि पृष्ठानि भवन्ति ।

उपवर्गाः

१०३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् १०३ उपवर्गाः आहत्य १०३ सन्ति

"भाषानुबन्धः योजनीयः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं२ पृष्ठानि आहत्य २ पृष्ठानि विद्यन्ते