प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
विकिपीडिया-चिह्नम्
संस्कृतविकिपीडिया-चिह्नम्

विकिपीडिया तु कश्चन निःशुल्कः, अन्तर्जालाधारितः, सहकारसम्भवः, बहुभाषात्मकः विश्वकोषः अस्ति। एषः तु विकिमीडिया फाउन्डेशन् इत्यनेन संवलितः वर्तते। अस्य १.५ कोटिप्रायाः लेखाः (आङ्ग्लभाषायां तु ३३ लक्षाधिकाः) अखिलसंसारवर्तिभिः स्वयंसेवकैः लिखिताः सन्ति सहकारेण। तथा च अस्य प्रायेण सर्वे अपि लेखाः येन केनापि जनेन सम्पादयितुं शक्यन्ते, येन अस्मिन् अन्तर्जालस्थले सम्पर्कः सम्प्राप्तुं शक्यते। विकिपीडिया तु २००१ तमे वर्षे जिम्मी वेल्स महोदयेन, लैरी सैंगर महोदयेन च आरब्धाआसीत्। अद्यत्वे एषा हि अन्तर्जाले बृहत्तमा तथा च सर्वाधिकलोकप्रिया सामान्यसन्दर्भकृतिः वर्तते।

Wikipedia
A white sphere made of large jigsaw pieces, with letters from several alphabets shown on the pieces
Wikipedia wordmark
The logo of Wikipedia, a globe featuring glyphs from several writing systems, most of them meaning the letter W or sound "wi"
जालपृष्ठम् wikipedia.org
घोषवाक्यम् कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोषः।
वाणिज्यिक?
प्रकारः Internet encyclopedia
पञ्जीकरणम् Mostly optional Registration is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in the English Wikipedia, and uploading files.
उपलभ्यमाना भाषा(ः) 287 editions[१]
पञ्जीकृत
व्यवहारकारीणः
69,189 active editors (November 2014),२७,२३० total accounts.
सत्त्वाधीकारः CC Attribution / Share-Alike 3.0
Most text is also dual-licensed under GFDL; media licensing varies.
लिखितरूपं PHP[२]
स्वामी Wikimedia Foundation
निर्माता [जिम्मी वेल्स], [लैरी सैंगर]]
प्रकाशनम्  15, 2001 (2001-01-15)
एलेक्सा रैङ्क् Steady 7 (December 2015)
वर्तमानस्थितिः Active

सम्प्रति विकिपीडियायाः विकिपीडिया फौण्डेशन्(wikimedia foundation) इति केन्द्रकार्यालयः अमेरिका देशस्य सान् प्रान्सिस्को नगरे वर्तते। लाभरहितं किञ्चित् सङ्घटनम् विकिपीडियायाः पर्यवेक्षणं करोति। विकिपीडियायाः सेवां निःश्शुल्करूपेण अन्तर्जालसम्पर्कद्वारा सर्वेऽपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति ।

चित्रम्: विकिमीडिया-फौण्डेशन्-लाञ्छनम्
चित्रम्: स्यान्प्रान्सिस्को नगरे विद्यमानं विकिमीडियाफौण्डेशन्-भवनम्
चित्रम्: स्यान्फ्रान्सिस्को केन्द्रकार्यालये कार्यरताः कार्यकर्तारः

व्युत्पत्तिःसम्पाद्यताम्

विकिपीडिया इति पदं हवाई भाषायाः विकि(आशु) तथा आङ्गभाषायाः एन्सैक्लोपीडिया(विश्वकोषः) इति पदाभ्यां निष्पनम्।

वैशिष्ट्यानिसम्पाद्यताम्

 • विकिपीडिया किञ्चन बहुभाषीयः विश्वकोषः। अत्र द्विशताधिकासु भाषासु लेखाः प्राप्यन्ते।
 • विकिपीडिया प्रकृते काले अन्तर्जालाधारितः बृहत्तमः विश्वकोषः।
 • विकिपीडिया मुक्तः अन्तर्जालाधारितः विश्वकोषः। अतः अत्र अन्तर्जालसाहाय्येन विश्वे यः कोऽपि परिष्कर्तुं शक्नोति। तथैव नूतनान् लेखान् योजयितुमपि शक्नोति। एवं सर्वे स्वज्ञानम् अत्र प्रकटयितुमर्हन्ति इत्यस्माद् अनन्ताः विषयाः अत्र उपलभ्यन्ते।
 • विकिपीडियालेखेषु परस्परः अन्तःसम्बन्धः विद्यते। अतः कञ्चित् लेखं पठन्नेव यः अंशः न अवगतः तस्य विषये पठितुमपि शक्नोति। लेखस्य अन्ते अपि सम्बद्धविषयानां सूचना भवति। यदि कुत्रचित् सम्बद्धविषयाः अनुक्ताः चेत् तान् पठिता अपि योजयितुं शक्नोति।
 • अत्र परिष्कृतान् लेखान् अनुक्षणं प्राप्तुं शक्नोति। इतिहासपुटे परिष्काराद् पूर्वस्थितिः अपि दृश्यते। चर्चापुटे सम्पादनकार्यं व्यवस्थितरूपेण चालयितुं शक्नुमः।

विश्वासार्हतासम्पाद्यताम्

 • विकिपीडियाविषयाः परिपूर्णाः न भवन्ति। निरन्तरं तेषां परिवर्तनं परिष्करणं च चलति इत्यस्माद् तेषु गुणवत्ता तु भवत्येव।
 • कदाचित् अत्र विद्यमानाः विषयाः एकेनैव दृष्टिकोणेन निबद्धा अपि स्युः। अतः चर्चास्पदानि अपि विषयाः भवेयुः।
 • सुदीर्घं वैचारिकं वादं प्रतिपादयितुं विकिपीडिया अवसरं कल्पयति। अतः प्रायेण लेखेषु कश्चन सर्वसम्मतः वादः एव भवति।
 • विकिपीडियालेखेषु कानिचन विशिष्टलक्षणानि भवन्ति। तत्र च भाषास्तरः अधमः न भवति। पठिता यथा विषयं सर्वतोमुखेन प्राप्नुयात् तथा लेखविस्तरः निबद्ध्यते।
 • विकिपीडिया लेखानामाधारेण अनुसन्धानं विधीयते चेत् जागरूकैः भाव्यम्। यतो हि कोऽपि विषयः अत्र शतं प्रतिशतं परिष्कृतः न भवति।
 • किञ्च विकिपीडियादुरुपयोगं निरोद्धुम् अनेके मार्गाः अनुस्रियन्ते। अतः अत्र विषयेषु प्रायेण विश्वासः शक्यः।

उल्लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विकिपीडिया&oldid=436665" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः