१ सितम्बर

दिनाङ्क
(Redirected from सितम्बर १)


१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३०  

१ सितम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकचतुश्चत्वारिंशत्तमं (२४४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकपञ्चचत्वारिंशत्तमं (२४५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १२१ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःEdit

मुख्यघटनाःEdit

जन्मEdit

मृत्युःEdit

पर्व, उत्सवाः चEdit

बाह्यानुबन्धाःEdit