प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

१ सितम्बर

दिनाङ्क
(सितम्बर १ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३०  

१ सितम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकचतुश्चत्वारिंशत्तमं (२४४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकपञ्चचत्वारिंशत्तमं (२४५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १२१ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१_सितम्बर&oldid=403174" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः