१२ मार्च

दिनाङ्क


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१२ मार्च-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकसप्ततितमं (७१) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्वासप्ततितमं (७२) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २९४ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःEdit

मुख्यघटनाःEdit

जन्मEdit

मृत्युःEdit

पर्व, उत्सवाः चEdit

बाह्यानुबन्धाःEdit