प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१  

१४ मई-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकचतुस्त्रिंशत्तमं (१३४) दिनम् ।लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकपञ्चत्रिंशत्तमं (१३५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २३१ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१४_मई&oldid=403060" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः