प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१८ दिसम्बर-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य त्रिशताधिकद्विपञ्चाशत्तमं (३५२) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् त्रिशताधिकत्रयःपञ्चाशत्तमं (३५३) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १३ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८_दिसम्बर&oldid=402888" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः