प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३०  

२ जून-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकत्रयःपञ्चाशत्तमं (१५३) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकचतुःपञ्चाशत्तमं (१५४) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २१२ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=२_जून&oldid=402832" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः