सङ्कल्पप्रभवान्कामान्...

भगवद्गीतायाः श्लोकः ९.२४
(६.२४ सङ्कल्पप्रभवान् ... इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
 
गीतोपदेशः
सङ्कल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

अयं भगवद्गीतायाः षष्ठोध्यायस्य आत्मसंयमयोगस्य चतुर्विंशतितमः(२४) श्लोकः ।

पदच्छेदः

सम्पादयतु

सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

अग्रिमश्लोकः ६.२५ शनैः शनैः उपं... द्रष्टव्यः ।

शब्दार्थः

सम्पादयतु

अग्रिमश्लोकः ६.२५ शनैः शनैः उपं... द्रष्टव्यः ।

अग्रिमश्लोकः ६.२५ शनैः शनैः उपं... द्रष्टव्यः ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः

सम्पादयतु

सम्बद्धाः लेखाः

सम्पादयतु