अद्वेष्टा सर्वभूतानां...

(12.13 अद्वेष्टा सर्वभूतानां…. इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


श्लोकःसंपादित करें

 
गीतोपदेशः
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

अयं भगवद्गीतायाः द्वादशोऽध्यायस्य भक्तियोगस्य त्रयोदशः(१३) श्लोकः ।

पदच्छेदःसंपादित करें

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

अन्वयःसंपादित करें

अग्रिमश्लोकः द्रष्टव्यः ।

शब्दार्थःसंपादित करें

अग्रिमश्लोकः द्रष्टव्यः ।

अर्थःसंपादित करें

अग्रिमश्लोकः द्रष्टव्यः ।

सम्बद्धसम्पर्कतन्तुःसंपादित करें

सम्बद्धाः लेखाःसंपादित करें