प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

गुजरातराज्यस्य पश्चिमे स्थिता एषा समुद्रकुतक्षिः ।

खम्भातसमुद्रकुक्षिः
खम्भातसमुद्रकुक्षिः
खम्भातसमुद्रकुक्षिः

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्