भूमौ प्रकृतेः परिवर्तनस्य ६काला भवन्ति । एतस्य ऋतुः इति शब्देन व्यवहारः । ग्रीष्मः तु एतेषु षट्सु ऋतुषु अन्यतमः यस्मिन् घर्मकालः भवति ।

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ग्रीष्मः&oldid=409227" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्