नन्दवंशः

नन्दसाम्राज्यम्

अस्य राज्यस्य संस्थापकः महापद्मनन्दः शिशुनागवंशस्य महानन्दिनः अन्यजातपुत्रोऽभवत्। महापद्मनन्दः अष्टाशितिः वर्षाणि जीवितवान्। नन्दराजाः भारतस्य आदिमाः साम्राज्यस्थापकाः इति प्रसिद्धाः। अस्य वंशस्य अन्तिमः सम्राट् धननन्दः।

सम्बद्धाः लेखाःEdit