नेपालदेशस्य प्रामाणिकः समयः

(नेपाली समयः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


नेपालीसमयः, नेपालं ज्ञापनार्थं एकं समयक्षेत्रं वर्तते । अयं समयः UTC+५:४५ इत्यनेन अग्रणी वर्तते । यः विश्वेषु विद्यमानेषु समयक्षेत्रेषु पृथक् वर्तते ।

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु