प्रत्यक्षः विदेशी निवेशः

(प्रत्यक्षविदेशिनिवेश इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


प्रत्यक्षः विदेशी निवेशः (Foreign direct investment) भारते प्रचलितः अति महत्त्वपूर्णः निवेशप्रकारः वर्तते ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्