इदं महाभारतस्य षोडश पर्व अस्ति। अस्मिन् तु यादवानां परस्परं कलहः वर्णितोऽस्ति।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मौसलपर्व&oldid=409596" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः