राजनीतिः सर्वकारेण राज्यं शासितुम् उपयुज्यमाना, प्रजानां योगक्षेमाय प्रसार्यमाणा नीतिः, अपि च लोकनिर्वृतिसम्पादनस्य एका कला भवति । "राज्यभारतन्त्रम्" इति अस्य पर्यायपदं भवेत् ।

सम्बद्धाः लेखाः

सम्पादयतु
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=राजनीतिः&oldid=409612" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्