Enabling Extension:NewUserMessage on Sanskrit Wikipedia

सम्पादयतु

Please enable Extension:NewUserMessage on Sanskrit Wikipedia. It will help us to adds a welcome message ({{स्वागतम्}}) to the talk pages of newly created wiki accounts automatically. Currently this process is being done manually here on Sanskrit Wikipedia. This extention is presently unavailable on Sanskrit Wikipedia. For this request has to be made on PHABRICATOR.

I request all users to support this, request for this will be filed soon on PHABRICATOR...tnx...Sushilmishra (चर्चा) ०८:५४, २१ मई २०१५ (UTC)

 1.  Y -- Sushilmishra (चर्चा) ०८:५४, २१ मई २०१५ (UTC)
 2.  Y -- ॐNehalDaveND ००:४७, २२ मई २०१५ (UTC)
 3.  Y--Shubha (चर्चा) ०३:५६, २२ मई २०१५ (UTC)
 4.   समर्थनम्--Sayant Mahato (चर्चा) ०३:५७, २२ मई २०१५ (UTC)
 5.  Y-- Udit Sharma (चर्चा) १०:१०, २२ मई २०१५ (UTC)
 6.   समर्थनम्​ - thats useful and become impressive to newcomers also. मम समर्थनम् अस्ति ।- प्रतिमा (चर्चा) १८:२३, २९ अक्तूबर २०१५ (UTC)​
 1. Created a task on PHABRICATOR on Thu, May 21, 8:58 AM (UTC) click to view -- Sushilmishra (चर्चा) ०९:००, २१ मई २०१५ (UTC)
 2. dereckson is the person who is assigned with this task
 3. response of dereckson on Thu, May 21, 11:40 PM as follows - Initially planned to be deployed this evening, but discussion is recent, and sa.wikipedia seems to have a community active enough to get more opinion on the issue, so we'll deploy this next week. --Sushilmishra (चर्चा) १५:१०, २२ मई २०१५ (UTC)
 4. Congrats!! this thing is deployed on Thu, May 28, 3:43 PM and it started working fine...Sushilmishra (चर्चा) २३:३९, २८ मई २०१५ (UTC)

संस्कृतविकिपीडिया-जाले प्रौढसम्पादकानां सक्रियता

सम्पादयतु

संस्कृतविकिपीडिया-जाले प्रौढसम्पादकानां सक्रियता
          
 

संस्कृतप्रियाः ! संस्कृतविकिसम्पादकाः,

संस्कृतविकिपीडिया-जाले प्रौढसम्पादकानां सक्रियता इत्याख्यः कश्चन प्रकल्पः परिकल्प्यते अस्माभिः । प्रौढसंस्कृतविषयाणां, गभीरविषयाणां च विद्वद्भिः, कृतभूरिपरिश्रमैश्च उत्तमानां लेखानां निर्माणाय एषा लघ्वी प्रचेष्टा । प्रकल्पेऽस्मिन् विविधसंस्कृतविश्वविद्यालयैः, शोधसंस्थाभिः, संस्कृत-क्लब्-संस्थाभिः च सह सँल्लग्नानां विदुषां, संस्कृतप्राध्यापकानां च सम्पर्कं कृत्वा तान् संस्कृतविकिपीडिया-जालं प्रति प्रेरयामः । तथा च गभीरविषयेषु प्रौढभाषया लेखान् लेखयामः । अनेन प्रकल्पेन कृतभूरिपरिश्रमैः वद्वद्भिः लिखिताः गभीरविषयाः विश्वव्याप्ताः भवन्ति । प्रकल्पोऽयं षण्मासं यावत् परिकल्पितः । त्रिभिः योजकैः आवेद्यमानेऽस्मिन् प्रकल्पे प्रायः एकषष्टुयत्तरषट्शतोत्तरैकसहस्रस्य(१,६६१) संस्कृतसम्बद्धानाम् अपूर्णलेखानां पूर्तिः लक्ष्यत्वेन स्वीकृतम् । सम्पूर्णविवरणाय अवलोक्यताम् - संस्कृतविकिपीडिया-जाले प्रौढसम्पादकानां सक्रियता

"संस्कृतविकिपीडिया-जाले प्रौढसम्पादकानां सक्रियता"-प्रकल्पस्य प्रस्तावकाः सन्ति-

 1. नेहलः
 2. उदितः
 3. हार्दिकः

प्रकल्पस्य प्रस्तावं समर्थयन्तु, स्वमतं प्रकटयन्तु च इति सर्वेभ्यः निवेद्यते ।

अभिप्रायाः

सम्पादयतु
 •   समर्थनम्​ - अनेके विद्वासं सन्ति, ये संस्कृतविकिपीडिया-जालस्य विषये किमपि न जानन्ति । ते अनेन प्रकल्पेन सक्रियाः भविष्यन्ति । तथा च संस्कृतविकिपीडिया-जाले शुद्धानां लेखानां यः अभावः दरीदृश्यते, सः दूरीभविष्यति । अतः अहमेनं समर्थयामि । RAMKRISHNA RAVAL (चर्चा) १३:५६, ८ अक्तूबर २०१५ (UTC)​
 •   समर्थनम्​ - This work is very good. Many Scholar will be active via this project. Yograj (चर्चा) १४:०७, ८ अक्तूबर २०१५ (UTC)
 •   समर्थनम्​ - My strongly support to this project. I thing it will change the present situation of Sanskrit Wikipedia. There are so many Guruji and Sanskrit Scholars who can join sa.wikipedia. But they don't know about this great platform. This project will find and inspire theme for Sanskrit Wikipedia. Best greeting to this project. Jshastri2000 (चर्चा) १४:१५, ८ अक्तूबर २०१५ (UTC)
 •   समर्थनम्​ - अनेन प्रयत्नेन विद्वज्जनाः नवोदितजनैः सह लेखरूपेण सम्भाषणप्रारम्भः कर्तुं शक्यन्ते तथा च ज्ञानस्य प्रवाहिता अनेन मार्गेण वर्धेत् इति मे मतिः। तर्हि मम समर्थनम् अस्ति । धन्यवादाः।- प्रतिमा (चर्चा) १८:३७, २९ अक्तूबर २०१५ (UTC)​

आह्वानम्

सम्पादयतु

संस्कृतविकिपीडिया-जालस्थाने "संस्कृतविकिपीडिया-जाले प्रौढसम्पादकानां सक्रियता"-प्रकल्पसम्बद्धं पृष्ठं अत्र विद्यते । तस्य प्रकल्पस्य साफल्याय ये सम्पादकाः उत्सुकाः, ते सर्वेऽपि तत्र स्वनाम योजयन्तु । कार्यस्य आरम्भानन्तरं तत्सम्बद्धसूचनाः प्रेषयिष्यन्ते । ॐNehalDaveND १३:५३, ८ अक्तूबर २०१५ (UTC)

सर्वेभ्यः शुभाशयाः ! एषः प्रकल्पः IEG द्वारा समर्थितः । तैः अनुदानं दातुं प्रस्तावः उत्तीर्णः कृतः । तैः उक्तम् अस्ति यत्, भवन्तः प्रकल्पसम्बद्धं कार्यम् आरब्धुं शक्नुवन्ति इति । अतः अस्माकं दायित्वम् अस्ति यत्, वयं संस्कृतविकिपीडिया-जालस्य उन्नत्यै यं सङ्कल्पं कृतवन्तः, तस्य क्रियान्वयम् अपि कुर्मः इति । सर्वेषां मिलितप्रयासं विना एतस्य प्रकल्पस्य साफल्यम् असम्भवम् अस्ति, अतः सर्वेभ्यः निवेदनम् अस्ति यत्, एतस्य प्रकल्पस्य कृते स्वदायित्वं निश्चिन्वन्तु । पुनः सर्वेभ्यः शुभाशयाः । ॐNehalDaveND ०३:२५, ५ दिसम्बर २०१५ (UTC)

विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः २०१५

सम्पादयतु

नमः सर्वेभ्यः ! meta:Wikipedia Asian Month इत्यत्र काचित् परियोजना अस्ति यत् - "नवम्बर-मासे जम्बुद्वीपीयाः लेखाः लेखनीयाः" इति । अतः ये योजकाः संस्कृतविकिपीडिया-अन्तर्जाले जम्बुद्वीपसम्बन्धिनः लेखान् लेखितुम् इच्छन्ति, ते नवम्बर-मासे स्वस्य अधिकाधिकं योगदानं दद्युः । एतस्याः परियोजनायाः कृते विकिपीडिया:विकिपीडिया जम्बुद्वीपीयमासः २०१५ इति पृष्ठं निर्मितम् अस्ति । ये योजकाः योगदानं कर्तुम् इच्छन्ति ते भागम् ऊह्यताम् इत्यत्र स्वनाम योजयन्तु । Udit Sharma (चर्चा) ११:२८, २९ अक्तूबर २०१५ (UTC)

Geographical Indications in India Edit-a-thon

सम्पादयतु

​Hello,

 

CIS-A2K is going to organize an edit-a-thon between 25 and 31 January this year. The aim of this edit-a-thon is creating an improving Geographical Indications in India related articles.

We welcome all of you to join this edit-a-thon.
Please see the event and add your name as a participant: meta:CIS-A2K/Events/Geographical_Indications_in_India_Edit-a-thon

Feel free to ask if you have question(s).
Regards. --Titodutta (चर्चा) १७:४०, १८ जनवरी २०१६ (UTC)उत्तर दें

WikiConference India 2016 update

सम्पादयतु

Hi,

After an elaborate community participation process, we are planning to host Wikiconference India 2016 in Chandigarh during August 5, 6 and 7.

Please help us by

We will be calling applications for travel scholarship and paper presentations soon.

We look forward to your contribution in making this conference successful. Please sign up to our mailing list and follow the discussion in Meta for updates.

Thanks.

--Satdeep Gill (सदस्यसम्भाषणम्) 16:41, 7 مَئي 2016 (UTC) WikiConference India 2016 team.

As a stakeholder of the Wikimedia India community in India, please express your support and comments regarding the selection of host city, date and other aspects of this conference planning.

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विकिपीडिया:नीतिसभा&oldid=434809" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्