स्वाध्यायः गायत्रीप्रभृतीनां मन्त्राणामध्ययनम् । शास्त्रपठनं वा । स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः (योगसूत्रम् 2-44)

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्वाध्यायः&oldid=409870" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्