,

उपवर्गाः

१३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः १३ उपवर्गाः सन्ति

"विज्ञानम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ८ पृष्ठानि सन्ति

"विज्ञानम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानं माध्यमम्

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो उल्लिखिताः सञ्चिकाः विद्यन्ते

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:विज्ञानम्&oldid=160073" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः