प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

घटनाःसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

अज्ञाततिथीनां घटनाःसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे जर्मनीदेशीयः रसायनविज्ञानी एमिल् फिशर् नामकः "एन्जैन्" इत्येतेषां व्यवहारस्य विवरणार्थं "लाक् & की" नामकं तन्त्रम् एव समीचीनम् इति प्रत्यपादयत् ।
अस्मिन् वर्षे जर्मनीदेशीयः बेह्रिङ्ग् तथा जापान्देशीयः किटसाटो नामकौ "रोगनोरोधकशक्तेः" विषये "प्रतिविष"सिद्धान्तं निरूपितवन्तौ ।
अस्मिन् वर्षे जर्मनीदेशीयः बेह्रिङ्ग् तथा पाल् एर्लख्, जापान्देशीयः किटसाटो च "डिप्तीरिया आण्टिट्क्सिन्" संशोधितवन्तौ ।
अस्मिन् वर्षे भारतीयः प्रसिद्धः तत्त्वज्ञानी, दार्शनिकः श्री अरविन्दः ऐ सि यस् परीक्षायाम् उत्तीर्णः ।
अस्मिन् वर्षे आनुवंशिकविज्ञानस्य सिद्धपुरुषः थामस् हण्ट् मार्गन् जान्-हाप्किन्स्-विश्वविद्यालये "डाक्टरेट्” प्राप्नोत् ।
अस्मिन् वर्षे भारतस्य कर्णाटकराज्ये धारवाडमण्डले "कर्णाटकविद्यावर्धकसङ्घः" आरब्धः ।

जन्मानिसम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे भारतस्य स्वानत्र्ययोद्धा, भारतरत्नं प्राप्तवान प्रथमः विदेशीयः खान् अब्दुल् गफार् खान् जन्म प्राप्नोत् ।
अस्मिन् वर्षे कर्णाटके तुमकूरुमण्डलस्य गुब्बिग्रामे सुप्रसिद्धः कन्नडनाटककारः "गुब्बि" इत्यस्याः नाटकसंस्थायाः संस्थापकः गुब्बिवीरण्णः जन्म प्रप्नोत् ।

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

अस्मिन् वर्षे डिसेम्बर्-मासस्य २१ अत्मे दिनाङ्के आनुवंशिकविज्ञानस्य प्रवर्तकः हर्मन् जोसेफ् म्यूल्लर् जन्म प्राप्नोत् ।

निधनानिसम्पाद्यताम्

जनवरी-मार्च्सम्पाद्यताम्

एप्रिल्-जून्सम्पाद्यताम्

जुलै-सेप्टेम्बर्सम्पाद्यताम्

अक्टोबर्-डिसेम्बर्सम्पाद्यताम्

बाह्य-सूत्राणिसम्पाद्यताम्

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१८९०&oldid=411533" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः