वर्गः:संस्कृतविश्वविद्यालयाः

(स) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

(ज) जगद्गुरुरामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते