कामरूप महानगर मण्डलम्

(कामरूप् महानगरीय मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

कामरूप् महानगरीय मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः गुवहाटि नगरः।

कामरूपमहानगरीयमण्डलम्
असम राज्यस्य रेखाचित्रे कामरूप महानगर
असम राज्यस्य रेखाचित्रे कामरूप महानगर