कामरूपमहानगरीयमण्डलम्

(कामरूप् महानगरीय मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

कामरूप् महानगरीय मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः गुवहाटि नगरः।

कामरूपमहानगरीयमण्डलम्
असम राज्यस्य रेखाचित्रे कामरूप महानगर
असम राज्यस्य रेखाचित्रे कामरूप महानगर