बरपेटामण्डलम्

(बार्पेट मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

बार्पेट मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः बार्पेट नगरः।

असम राज्यस्य मानचित्रे बार्पेटमण्डलम्"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बरपेटामण्डलम्&oldid=477104" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्