प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अयं पेयसम्बद्धः वर्गः अस्ति ।

"पेयानि" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

४८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ४८ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:पेयानि&oldid=359722" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः