प्रसिद्धभारतीयानाम् आवली

(भारतीय-सूची इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अत्र प्रसिद्धभारतीयानां नामावली दत्ता । प्रत्येकं नाम तत्सम्बद्धपुटं नयति ।

कलाविदःसम्पाद्यताम्

वाणिज्योद्यमिनःसम्पाद्यताम्

सौन्दर्यविन्यसकाःसम्पाद्यताम्

साहित्यकाराःसम्पाद्यताम्

पत्रकाराःसम्पाद्यताम्

चलच्चित्रक्षेतम्सम्पाद्यताम्

दिग्दर्शकाः/तन्त्रज्ञाः/निर्मापकाः/सङ्गीतज्ञाः/अभिनेतारः

दिग्दर्शकाःसम्पाद्यताम्

निर्मापकाःसम्पाद्यताम्

अभिनेतारःसम्पाद्यताम्

अभिनेत्र्यःसम्पाद्यताम्

सङ्गीतज्ञाःसम्पाद्यताम्

दार्शनिकाःसम्पाद्यताम्

राजतन्त्रज्ञाःसम्पाद्यताम्

राजानःसम्पाद्यताम्

वैज्ञानिकाःसम्पाद्यताम्

समाजसेवापराःसम्पाद्यताम्

क्रीडालवःसम्पाद्यताम्