दैवासुरसंपद्विभागयोगः

गीतोपदेशः

अध्यायस्य तात्पर्यम्संपादित करें

श्लोकानाम् आवलिःसंपादित करें

१६.१ अभयं सत्वसंशुंद्धिः
१६.२ अहिंसा सत्यम्
१६.३ तेजः क्षमा धृतिः
१६.४ दम्भो दर्पोऽभिमानः
१६.५ दैविसम्पद्विमोक्षाय
१६.६ द्वैभूतसर्गौ लोके
१६.७ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं
१६.८ असत्यमप्रतिष्ठं ते
१६.९ एतां दृष्टिमवष्टभ्य
१६.१० काममाश्रित्य
भगवद्गीतायाः अध्यायाः
 1. अर्जुनविषादयोगः
 2. सांख्ययोगः
 3. कर्मयोगः
 4. ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः
 5. कर्मसंन्यासयोगः
 6. आत्मसंयमयोगः
 7. ज्ञानविज्ञानयोगः
 8. अक्षरब्रह्मयोगः
 9. राजविद्याराजगुह्ययोगः
 10. विभूतियोगः
 11. विश्वरूपदर्शनयोगः
 12. भक्तियोगः
 13. क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
 14. गुणत्रयविभागयोगः
 15. पुरुषोत्तमयोगः
 16. दैवासुरसंपद्विभागयोगः
 17. श्रद्धात्रयविभागयोगः
 18. मोक्षसंन्यासयोगः
१६.११ चिन्तामपरिमेयां
१६.१२ आशापाशशतैः
१६.१३ इदमद्य मया
१६.१४ अस्मौ मया इतः
१६.१५ आढयोऽभिजनवान्
१६.१६ अनेकचित्तविभ्रां
१६.१७ आर्मसम्भाविताः
१६.१८ अहङ्कारं बलं
१६.१९ तानहं द्विषतः
१६.२० आसुरीं योनिम्
१६.२१ त्रिविधं नरकस्य
१६.२२ एतैर्विमुक्तः
१६.२३ यः शास्त्रविधिम्
१६.२४ तस्माच्छास्त्रं

सम्बद्धसम्पर्कतन्तुःसंपादित करें