कर्णाटकस्य विधानसभाक्षेत्राणि

कर्णाटकस्य विधानसभाक्षेत्राणि
क्रमसङ्ख्या विधानसभाक्षेत्रं, सङ्ख्या च मण्डलनाम लोकसभाक्षेत्रम् क्रमसङ्ख्या विधानसभाक्षेत्रनाम, सङ्ख्या च मण्डलनाम लोकसभाक्षेत्रम्
निप्पाणी(१) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११३ कडूरु(१२७) चिक्कमगळूरुमण्डलम् हासनम्
चिक्कोडीसदलगा,(२) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११४ श्रवणबेळगोळ(१९३) हासनमण्डलम् हासनम्
3 अथणी(३) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११५ अरसीकेरे(१९४) हासनमण्डलम् हासनम्
कागवाड (४) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११६ बेलूरु(१९५) हासनमण्डलम् हासनम्
कुडची (SC)(५) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११७ हासनम् (१९६) हासनमण्डलम् हासनम्
रायबाग(SC)(६) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११८ होळेनरसीपुरम् (१९७) हासनमण्डलम् हासनम्
हुक्केरी(७) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी ११९ अरकलगूडु(१९८) हासनमण्डलम् हासनम्
यमकनमरडी (ST) (१०) बेळगावीमण्डलम् चिक्कोडी १२० सकलेशपुरम् (SC)(१९९) हासनमण्डलम् हासनम्
अरभावी(८) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२१ बेळ्तङ्गडी(२००) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१० गोकाक(९) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२२ मूडबिद्रि(२०१) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
११ उत्तरबेळगावी,(११) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२३ उत्तरमङ्गळूरुनगरम्(२०२) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१२ दक्षिणबेळगावी,(१२) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२४ दक्षिणमङ्गळूरुनगरम्(२०३) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१३ ग्रामीणबेळगावी(१३) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२५ मङ्गळूरु(२०४) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१४ बैलहोङ्गल(१६) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२६ बण्ट्वाळ(२०५) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१५ सौदत्तीयल्लम्मा(१७) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२७ पुत्तूरु(२०६) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१६ रामदुर्ग(१८) बेळगावीमण्डलम् बेळगावी १२८ सुळ्ळ्य(२०७)(SC) दक्षिणकन्नडमण्डलम् दक्षिणकन्नड
१७ मुधोळ(SC)(१९) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १२९ मोळकाल्मूरु(ST) चित्रदुर्गमण्डलम् चित्रदुर्गम्
१८ तेरदाळ(२०) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १३० चळ्ळकेरे(ST) चित्रदुर्गमण्डलम् चित्रदुर्गम्
१९ जमखण्डी(२१) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १३१ चित्रदुर्गम् चित्रदुर्गमण्डलम् चित्रदुर्गम्
२० बीळगी(२२) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १३२ हिरियूरु चित्रदुर्गमण्डलम् चित्रदुर्गम्
२१ बादामी(२३) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १३३ होसदुर्गम् चित्रदुर्गमण्डलम् चित्रदुर्गम्
२२ बागलकोटे(२४) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १३४ होळलकेरे(SC) चित्रदुर्गमण्डलम् चित्रदुर्गम्
२३ हुनगुन्द(२५) बागलकोटेमण्डलम् बागलकोटे १३५ शिरा तुमकूरुमण्डलम् चित्रदुर्गम्
२४ नरगुन्द(६८) गदगमण्डलम् बागलकोटे १३६ पावगड (SC) तुमकूरुमण्डलम् चित्रदुर्गम्
२५ मुद्देबिहाळ(२६) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १३७ चिक्कनायकनहळ्ळी (१२८) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
२६ देवरहिप्परगी(२७) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १३८ तिपटूरु(१२९) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
२७ बसवनबागेवाडी(२८) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १३९ तुरुवेकेरे(१३०) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
२८ बबलेश्वरम्(२९) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १४० तुमकूरु(१३२) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
२९ बिजापूरनगरम्(३०) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १४१ तुमकूरुग्रामान्तरम्(१३३) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
३० नागठाण(SC)(३१) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १४२ कोरटगेरे(१३४)(SC) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
३१ इण्डी(३२) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १४३ गुब्बि(१३५) तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
३२ सिन्दगी(३३) बिजापुरमण्डलम् बिजापुरम् १४४ मधुगिरि तुमकूरुमण्डलम् तुमकूरु
३३ अफझलपुरम्(३४) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १४५ मळवळ्ळी(१८६)(SC) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
३४ जेवर्गी(३५) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १४६ मद्दूरु(१८७) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
३५ गुर्मिट्कल्(३९) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १४७ मेलुकोटे(१८८) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
३६ चितापुर (SC)(४०) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १४८ मण्ड्य(१८९) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
३७ सेडम्(४१) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १४९ श्रीरङ्गपट्टणम्(१९०) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
३८ गुल्बर्गाग्रामान्तरम् (SC)(४३) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १५० नागमङ्गलम्(१९१) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
३९ दक्षिणगुल्बर्गा(४४) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १५१ कृष्णराजपेटे(१९२) मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य
४० उत्तरगुल्बर्गा(४५) गुल्बर्गामण्डलम् गुल्बर्गा १५२ कृष्णराजनगरम् (२११) मैसूरुमण्डलम् मण्ड्य
४१ सुरपुरम् (ST)(३६) यादगिरिमण्डलम् रायचूरु १५३ मडिकेरी(२०८) कोडगुमण्डलम् मैसूरु
४२ शाहपुरम्(३७) यादगिरिमण्डलम् रायचूरु १५४ विराजपेटे(२०९) कोडगुमण्डलम् मैसूरु
४३ यादगिरि(३८) यादगिरिमण्डलम् रायचूरु १५५ पिरियापट्टणम्(२१०) मैसूरुमण्डलम् मैसूरु
४४ रायचूरुग्रामान्तरम्(ST)(५३) रायचूरुमण्डलम् रायचूरु १५६ हुणसूरु(२१२)उदाहरणम् मैसूरुमण्डलम् मैसूरु
४५ रायचूरु(५४) रायचूरुमण्डलम् रायचूरु १५७ चामुण्डेश्वरी(२१५) मैसूरुमण्डलम् मैसूरु
४६ मान्वी (ST)(५५) रायचूरुमण्डलम् रायचूरु १५८ कृष्णराज(२१६) मैसूरुमण्डलम् मैसूरु
४७ देवदुर्गम्(ST)(५६) रायचूरुमण्डलम् रायचूरु १५९ चामराज(२१७) मैसूरुमण्डलम् मैसूरु
४८ लिङ्गसूगूरु(SC)(५७) रायचूरुमण्डलम् रायचूरु १६० नरसिंहराज(२१८) मैसूरुमण्डलम् मैसूरु
४९ चिञ्चोळी(ST)(४२) गुल्बर्गामण्डलम् बीदर १६१ हेग्गडदेवनकोटे(२१३)(ST) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५० आळन्द(४६) गुल्बर्गामण्डलम् बीदर १६२ नञ्जनगूडु(२१४)(SC) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५१ बसवकल्याणम्(४७) बीदरमण्डलम् बीदर १६३ वरुणा(२१९) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५२ हुम्नाबाद्(४८) बीदरमण्डलम् बीदर १६४ टी नरसीपुरम्(२२०)(SC) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५३ दक्षिणबीदर(४९) बीदरमण्डलम् बीदर १६५ हनूरु(२२१) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५४ बीदर(५६) बीदरमण्डलम् बीदर १६६ कोळ्ळेगाल(२२२)(SC) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५५ भाल्की(५१) बीदरमण्डलम् बीदर १६७ चामराजनगरम्(२२३) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५६ औराद्(SC)(५२) बीदरमण्डलम् बीदर १६८ गुण्ड्लुपेटे(२२४) मैसूरुमण्डलम् चामराजनगरम्
५७ सिन्धनूरु(५८) रायचूरुमण्डलम् कोप्पळ १६९ कुणिगल्(१३१) तुमकूरुमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
५८ मस्की(ST)(५९) रायचूरुमण्डलम् कोप्पळ १७० राजराजेश्वरीनगरम्(१५४) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
५९ कुष्टगी(६०) कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १७१ दक्षिणबेङ्गळूरु(१७६) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
६० कनकगिरि(SC)(६१) कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १७२ आनेकल्(२२०)(SC) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
६१ गङ्गावती(६२) कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १७३ मागडी(१८२) रामनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
६२ यल्बुर्गा(६३) कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १७४ रामनगरम्(१८३) रामनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
६३ कोप्पळ(६४) कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १७५ कनकपुरम्(१८४) रामनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
६४ सिरगुप्प(ST)(९२) कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १७६ चन्नपट्टणम्(१८५) रामनगरमण्डलम् बेङ्गळूरुग्रामान्तरम्
६५ हडगली(SC)(८८) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १७७ कृष्णराजपुरम्(१५१) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
६६ हगरीबोम्मनहळ्ळी(SC)(८९) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १७८ ब्याटरायनपुरम्(१५२) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
६७ विजयनगरम्(९०) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १७९ यशवन्तपुरम्(१५३) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
६८ कम्प्ली(SC)(९१) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १८० दासरहळ्ळी(१५५) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
६९ बळ्ळारी(ST)(९३) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १८१ महालक्ष्मी-ले-औट्(१५६) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
७० बळ्ळारीनगरम्(९४) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १८२ मल्लेश्वरम्(१५७) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
७१ सण्डूरु(ST) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १८३ हेब्बाळ(१५८) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
७२ कूड्लिगी(ST) बळ्ळारीमण्डलम् बळ्ळारी १८४ पुलिकेशिनगरम्(१५९)(SC) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् उत्तरबेङ्गळूरु
७३ शिरहट्टी(SC)(६५) गदगमण्डलम् हावेरी १८५ सर्वज्ञनगरम्(१६०) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
७४ गदग(६६) गदगमण्डलम् हावेरी १८६ सी.वी.रामन् नगरम्(१६१) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
७५ रोण(६७) गदगमण्डलम् हावेरी १८७ शिवजीनगरम्(१६२) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
७६ हानगल्(८२) हावेरीमण्डलम् हावेरी १८८ शान्तिनगरम्(१६३) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
७७ हावेरी(SC)(८४) हावेरीमण्डलम् हावेरी १८९ गान्धिनगरम्(१६४) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
७८ ब्याडगी(८५) हावेरीमण्डलम् हावेरी १९० राजाजीनगरम्(१६५) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
७९ हिरेकेरूरु(८६) हावेरीमण्डलम् हावेरी १९१ चामराजपेटे(१६८) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
८० राणेबेन्नूरु(८७) हावेरीमण्डलम् हावेरी १९२ महादेवपुरम्(१७४)(SC) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् मध्यबेङ्गळूरु
८१ खानापुरम्(१४) बेळगावीमण्डलम् उत्तरकन्नड १९३ गोविन्दराजनगरम्(१६६) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८२ कित्तूरु(१५) बेळगावीमण्डलम् उत्तरकन्नड १९४ विजयनगरम्(१६७) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८३ हळियाळ(७६) उत्तरकन्नडमण्डलम् उत्तरकन्नड १९५ चिक्कपेटे(१६९) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८४ कारवार(७७) उत्तरकन्नडमण्डलम् उत्तरकन्नड १९६ बसवनगुडी(१७०) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८५ कुमटा(७८) उत्तरकन्नडमण्डलम् उत्तरकन्नड १९७ पद्मनाभनगरम्(१७१) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८६ भट्कळ(७९) उत्तरकन्नडमण्डलम् उत्तरकन्नड १९८ बी.टी.एम् ले-औट्(१७२) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८७ शिरसि(८०) उत्तरकन्नडमण्डलम् उत्तरकन्नड १९९ जयनगरम्(१७३) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८८ यल्लापुरम्(८१) उत्तरकन्नडमण्डलम् उत्तरकन्नड २०० बोम्मनहळ्ळी(१७५) बेङ्गळूरुनगरमण्डलम् दक्षिणबेङ्गळूरु
८९ जगळूरु(१०३)(ST) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०१ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९० हरपनहळ्ळी(१०४) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०२ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९१ हरिहर(१०५) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०३ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९२ उत्तरदावणगेरे(१०६) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०४ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९३ दक्षिणदावणगेरे(१०७) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०५ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९४ मायकोण्ड(१०८)(SC) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०६ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९५ चन्नगिरि(१०९) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०७ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९६ होन्नाळी(११०) दावणगेरेमण्डलम् दावणगेरे २०८ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९७ शिवमोग्गाग्रमान्तरम्(१११)(SC) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २०९ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९८ भद्रावती(११२) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २१० उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
९९ शिवमोग्गा(११३) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २११ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०० तीर्थहळ्ळी(११४) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २१२ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०१ शिकारिपुरम्(११५) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २१३ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०२ सोरब(११६) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २१४ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०३ सागर(११७) शिवमोग्गामण्डलम् शिवमोग्गा २१५ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०४ बैन्दूरु(११८) उडुपीमण्डलम् शिवमोग्गा २१६ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०५ कुन्दापुरम्(११९) उडुपीमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २१७ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०६ उडुपी(१२०) उडुपीमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २१८ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०७ कापु(१२१) उडुपीमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २१९ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०८ कार्कळ(१२२) उडुपीमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २२० उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१०९ शृङ्गेरी(१२३) चिक्कमगळूरुमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २२१ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
११० मूडिगेरे(SC)(१२४) चिक्कमगळूरुमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २२२ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
१११ चिक्कमगळूरु(१२५) चिक्कमगळूरुमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २२३ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्
११२ तरिकेरे(१२६) चिक्कमगळूरुमण्डलम् उडुपीचिक्कमगळूरु २२४ उदाहरणम् उदाहरणम् उदाहरणम्