एतस्मिन् वर्गे येषु पृष्ठेषु बाह्यानुबन्धाः योजनीयाः तानि पृष्ठानि भवन्ति ।

"बाह्यानुबन्धः योजनीयः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं२०० पृष्ठानि आहत्य १,३४६ पृष्ठानि विद्यन्ते

(पूर्वतनं पृष्ठम्) (अग्रिमं पृष्ठम्)

(पूर्वतनं पृष्ठम्) (अग्रिमं पृष्ठम्)