विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१४दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - बुधः

सरस्वती देवी

याज्ञ्यवल्कस्य पुरतः सरस्वती

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २ - गुरुः

शब्दप्रतिफलनपद्धत्या भू-रूपनिर्धारणम्

समुद्रगर्भस्थं भू-रूपम् अभिज्ञातुं शब्दप्रतिफलनपद्धत्याः प्रयोगः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३ - शुक्रः

देवीस्तुतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ४ - शनिः

शुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ५ - रविः

ताराजननम्

नक्षत्रस्य उगमः दृश्यताम् !

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ६ - सोमः

पतङ्गस्य कलाकृतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ७ - मङ्गलः

ध्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ८ - बुधः

महायानबौद्धदेवालयः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ९ - गुरुः

नासया स्वीकृतम् अद्भुतचित्रम्

अल्बर्ट् ऐन्स्टायिनस्य कल्पनायाः मूर्तिरूपम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १० - शुक्रः

वीणापाणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ११ - शनिः

नावीन्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १२ - रविः

सस्यविशेषः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १३ - सोमः

हिमस्यान्तर्यम्

षड्भुजात्मकस्य हिमकणस्य रचना

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १४ - मङ्गलः

भरतनाट्ये नावीन्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १५ - बुधः

हुद् हुद् झन्झा

हुद् हुद् चक्रवातस्य उपग्रहमाध्यमेन स्वीकृतं चित्रम् (१२ अक्टोबर् २०१४)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १६ - गुरुः

हम्पी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १७ - शुक्रः

तिरुवण्णामलैमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १८ - शनिः

स्वच्छ-भारत-अभियाने नरेन्द्र मोदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १९ - रविः

अन्नप्राप्तिः [[Image:|350px|center]]

वङ्गप्रदेशे दुर्भिक्षसमये अन्नवण्टनस्य दृश्यम् (१९४३)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २० - सोमः

त्रयोदशः बौद्धधर्मगुरुः

त्रयोदशः दलाई लामा १९१० तमे वर्षे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २१ - मङ्गलः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २२ - बुधः

लालबाग्-उद्यानम्, कर्णाटकराज्यम्

ऐतिहासिकोद्यानम्, लालबाग् १८६० तमे वर्षे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २३ - गुरुः

मैसूरु-राजभवनम्, कर्णाटकराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २४ - शुक्रः

अन्तर्वाहिनी नदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २५ - शनिः

कोलकाता उच्चन्यायालयः

कोलकाता उच्चन्यायालयस्य ऐतिहासिकभवनम्, १८६० तमे वर्षे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २६ - रविः

धेनुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २७ - सोमः

सिन्धुसंस्कृतेः निदर्शनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २८ - मङ्गलः

अन्तरीक्षयानस्य विविधांशाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २९ - बुधः

बि एम् डब्ल्यू i8 यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३० - गुरुः

वर्तमानकाश्मीरराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३१ - शुक्रः

निर्मलह्रदः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:५१ UTC