दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - शुक्रः

तुङ्गभद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - शनिः

उलूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - रविः

चणकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - गुरुः

मरुस्थलीयभूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ८ - शुक्रः

छत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - शनिः

नाटकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - रविः

पारसनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - सोमः

घटी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - मङ्गलः

गौः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - गुरुः

व्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - शुक्रः

साधू


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - शनिः

छात्राः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - रविः

छत्रपति शिवाजी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - सोमः

द्राक्षाफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - बुधः

अमृतसर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - गुरुः

स्टीफन् हाकिङ्ग्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - शुक्रः

काकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - शनिः

मूर्त्तिकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - रविः

चक्रवातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - सोमः

सूर्यप्रकाश


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - मङ्गलः

समुद्रनागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - बुधः

बाहुबली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - शनिः

बालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- ०९:५४ UTC