प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च १ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ९ - शुक्रः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १० - शनिः

कुम्भकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ११ - रविः

काफीबीजानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १२ - सोमः

कमलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १३ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १४ - बुधः

अतिरसम् (मधुरम्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १५ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १६ - शुक्रः

पिपीलिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १७ - शनिः

अग्निबाण


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १८ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १९ - सोमः

पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २० - मङ्गलः

धूमकेतुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २१ - बुधः

धावनक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २२ - गुरुः

चार्लि चाप्लिन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २३ - शुक्रः

पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २४ - शनिः

मुरुक्कु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २५ - रविः

कपोतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २६ - सोमः

कूपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २७ - मङ्गलः

सूर्यमण्डलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २८ - बुधः

चंद्रकांत मीनरंक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २९ - गुरुः

चन्द्रग्रहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३० - शुक्रः

टेनिस्-क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३१ - शनिः

विज्ञानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- २१:३७ UTC