प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१८दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सितम्बर १ - शनिः

श्रीकृष्णः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २ - रविः

नवनीतचोरः कृष्णः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ३ - सोमः

विक्रीड


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ४ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ५ - बुधः

सोपानमार्ग


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ६ - गुरुः

सर्वपल्ली राधाकृष्णन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ७ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ८ - शनिः

वार्त्तापत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ९ - रविः

चिश्चिर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १० - सोमः

सितम्बर ११ - मङ्गलः

संध्यावन्दन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १२ - बुधः

पार्वती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १३ - गुरुः

गणेशचतुर्थी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १४ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १५ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १६ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १७ - सोमः

पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १८ - मङ्गलः

गजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर १९ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २० - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २१ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २२ - शनिः

सैनिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २३ - रविः

सारङ्गी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २४ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २५ - मङ्गलः

वातायनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २६ - बुधः

देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २७ - गुरुः

बालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २८ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर २९ - शनिः

नाणकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सितम्बर ३० - रविः

छत्रपति शिवाजी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, दिसम्बर १२, २०१९; इदानीं समयः- ११:५० UTC