विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०१८दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - गुरुः

नन्दादेवीपर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ३ - शनिः

नयागर जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ४ - रविः

कथाकेळिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ५ - सोमः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ६ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ७ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ८ - गुरुः

अमरनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ९ - शुक्रः

रवीन्द्रनाथ ठाकुर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १० - शनिः

झांसी लक्ष्मीबाई


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ११ - रविः

मर्कटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १२ - सोमः

शंख पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १३ - मङ्गलः

ओरिगामि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १४ - बुधः

चतुरङ्गक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १५ - गुरुः

ओलिम्पिक्-क्रीडोत्सवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १६ - शुक्रः

शरद्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १७ - शनिः

खगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १८ - रविः

नारङ्गफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १९ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २० - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २१ - बुधः

सस्योद्यानस्थम् काचकभवनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २२ - गुरुः

तुङ्गभद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २३ - शुक्रः

अस्थि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २४ - शनिः

लक्षद्वीप:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २५ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २६ - सोमः

विद्युत् सौदामिनी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २७ - मङ्गलः

आपणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २८ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २३:२७ UTC