विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्टोबर् १ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ११ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ३० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ३१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् २३, २०२१; इदानीं समयः- ०७:४० UTC