विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ११ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०७:५० UTC