प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलाई १ - शुक्रः

त्रावन्कोरप्रदेशीया मुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २ - शनिः

गौतमीपुत्रमुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३ - रविः

मौर्यकालीना दिनारमुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ४ - सोमः

आग्रा-नगरम् (१८५८)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ५ - मङ्गलः

षण्मुखमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ६ - बुधः

वाद्यशिल्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ७ - गुरुः

नन्दिमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ८ - शुक्रः

बेङ्गळुरु-नगरम् (१८३९)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ९ - शनिः

बोगानन्दीश्वरमन्दिरम् (१३ अब्दे)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १० - रविः

गविगङ्गाधरेश्वरमन्दिरं, बेङ्गळुरु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ११ - सोमः

बोगानन्दीश्वरमन्दिरस्य शिल्पदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १२ - मङ्गलः

शिल्पसंस्कृतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १३ - बुधः

सन्ध्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १४ - गुरुः

गङ्गापार्वतीभ्यां सह शिवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १५ - शुक्रः

जगन्नाथमन्दिरं, चेन्नै


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १६ - शनिः

अष्टलक्ष्मीमन्दिरं, चेन्नै


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १७ - रविः

तिरुवल्लिथायम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १८ - सोमः

कालिकाम्बालमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १९ - मङ्गलः

गान्धिमन्दबाममन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २० - बुधः

चेन्नै-रेलस्थानकम् (१९२६)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २१ - गुरुः

मद्रासदृश्यम् (१८५१)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २२ - शुक्रः

देहलीद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २३ - शनिः

बकविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २४ - रविः

जन्तुशालायां व्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २५ - सोमः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २६ - मङ्गलः

विचित्रः बिडालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २७ - बुधः

कमलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २८ - गुरुः

तिरुवल्लुवरप्रतिमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २९ - शुक्रः

तिरुवल्लुवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३० - शनिः

विशालकन्दुकताडकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३१ - रविः

द्वारपालौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- २१:३७ UTC