दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - शुक्रः

त्रावन्कोरप्रदेशीया मुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - शनिः

गौतमीपुत्रमुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - रविः

मौर्यकालीना दिनारमुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - सोमः

आग्रा-नगरम् (१८५८)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - मङ्गलः

षण्मुखमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - बुधः

वाद्यशिल्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - गुरुः

नन्दिमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - शुक्रः

बेङ्गळुरु-नगरम् (१८३९)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - शनिः

बोगानन्दीश्वरमन्दिरम् (१३ अब्दे)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - रविः

गविगङ्गाधरेश्वरमन्दिरं, बेङ्गळुरु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - सोमः

बोगानन्दीश्वरमन्दिरस्य शिल्पदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - मङ्गलः

शिल्पसंस्कृतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - बुधः

सन्ध्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - गुरुः

गङ्गापार्वतीभ्यां सह शिवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - शुक्रः

जगन्नाथमन्दिरं, चेन्नै


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - शनिः

अष्टलक्ष्मीमन्दिरं, चेन्नै


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - रविः

तिरुवल्लिथायम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - सोमः

कालिकाम्बालमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - मङ्गलः

गान्धिमन्दबाममन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - बुधः

चेन्नै-रेलस्थानकम् (१९२६)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - गुरुः

मद्रासदृश्यम् (१८५१)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - शुक्रः

देहलीद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - शनिः

बकविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - रविः

जन्तुशालायां व्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - सोमः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - मङ्गलः

विचित्रः बिडालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - बुधः

कमलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - गुरुः

तिरुवल्लुवरप्रतिमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - शुक्रः

तिरुवल्लुवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - शनिः

विशालकन्दुकताडकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - रविः

द्वारपालौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २२:४६ UTC