दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, एप्रिल् १५, २०२१; इदानीं समयः- ०२:०६ UTC