प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवम्बर १ - शनिः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २ - रविः

पार्वत्यभूमेः निर्माणम्

पार्श्वबलेन पार्वत्यभूमेः निर्माणप्रक्रिया

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ३ - सोमः

सुन्दरं यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ४ - मङ्गलः

कार्बन्-चक्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ५ - बुधः

पत्रालङ्कारी कीटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ६ - गुरुः

मेघाच्छन्नं नगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ७ - शुक्रः

मण्डूकशोभा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ८ - शनिः

कच्छपविलासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ९ - रविः

भुवाकाशसङ्गमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १० - सोमः

हेलिकाप्टर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ११ - मङ्गलः

चित्रव्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १२ - बुधः

गगनयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १३ - गुरुः

शशिप्रभया मण्डिता नागरशोभा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १४ - शुक्रः

दूरदर्शिनी

महाकाशतः पृथिव्याः अवलोकनरता नभश्चारिणी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १५ - शनिः

शिरसः पेशि-स्नायवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १६ - रविः

एकाग्रचित्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १७ - सोमः

महाकाशयानम्

अन्तरीक्षे मानवनिर्मितं महाकाशपरीक्षणकेन्द्रम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १८ - मङ्गलः

सी हार्स्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १९ - बुधः

घृतकुमारी

घृतकुमार्याः पत्रच्छेदनेन दृश्यमानः आन्तर्पदार्थः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २० - गुरुः

मार्श् रोवर्

मङ्गलग्रहे मानवनिर्मितं परीक्षणयानम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २१ - शुक्रः

पेङ्ग्विन्-सम्मेलनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २२ - शनिः

राजहंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २३ - रविः

इन्द्रधनुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २४ - सोमः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २५ - मङ्गलः

नक्षत्रमत्स्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २६ - बुधः

सरोवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २७ - गुरुः

राजभवनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २८ - शुक्रः

क्रैस्तदेवालयस्य अन्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २९ - शनिः

नैसर्गिकं दृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ३० - रविः

नीलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य मङ्गलवासरः, अक्तूबर २२, २०१९; इदानीं समयः- १६:०२ UTC